Regulamin

1 § INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep Help Bag dostępny pod adresem internetowym helpbag.eu prowadzony jest przez: HBR PRO Sp. z o.o., ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole, Polska. NIP 7543281455. REGON 386310431. KRS 0000846041.
 2. Niniejszy regulamin określa: zasady korzystania ze sklepu, zasady składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, metody dostawy, warunki i formy płatności, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, warunki gwarancji produktów, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość na podstawie niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 6. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest po założeniu konta zgodnie z § 3 regulaminu lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

2 § DANE KONTAKTOWE

 1. Klient może kontaktować się ze sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Adres siedziby firmy: ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole, Polska.
 3. Adres e-mail: hello@helpbag.eu

3 § KONTO KLIENTA

 1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji podając niezbędne dane zgodne z prawdą.
 2. Sklep ma prawo usunąć konto klienta, gdy konto budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.
 3. Założenie konta jest darmowe i nie jest warunkiem koniecznym do składania zamówień.
 4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 5. Logowanie na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustawionych w formularzu rejestracji. Właściciel konta nie powinien udostępniać tych danych osobom trzecim.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy za pośrednictwem: formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby firmy.

4 § METODY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
  a. Przesyłka kurierska.
  b. Przesyłka kurierska – zagranica.
  c. Odbiór osobisty w siedzibie firmy.
 2. Klient może skorzystać z następujących form płatności:
  a. Płatność elektroniczna oraz kartą płatniczą za pośrednictwem platform Przelewy24, Klarna, Stripe.
  b. Płatność przelewem:

  Waluta – zł PLN:
  IBAN: PL 92 1140 2004 0000 3502 8010 9242
  ODBIORCA: HBR PRO SPOLKA Z O O

  Waluta – € EUR:
  IBAN: PL 02 1140 2004 0000 3012 1143 3812
  SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  ODBIORCA: HBR PRO SPOLKA Z O O

 3. Szczegółowe informacje, takie jak regulamin, na temat metod dostawy oraz form płatności znajdują się na oficjalnych stronach danego dostawcy lub platformy. 

5 § ZAMÓWIENIA - WARUNKI I REALIZACJA

 1. Złożenie zamówienia w sklepie Help Bag oznacza zawarcie przez klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów ze sklepem oraz zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 2. Zamówienia można złożyć za pośrednictwem sklepu internetowego, kontaktu telefonicznego lub wypełnieniu formularza kontaktowego. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, mogą nie zostać zrealizowane.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 5. Każda transakcja będzie potwierdzana fakturą VAT (na życzenie klienta) lub paragonem.
 6. Aktualne ceny produktów, koszty, metody i daty dostawy oraz rodzaje płatności są podane w formularzu zamówienia.
 7. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów przy wyborze metody dostawy zamówienia i ponosi je klient. Odbiór osobisty zamówienia przez klienta jest bezpłatny i możliwy tylko po uprzednim skontaktowaniu się ze sprzedawcą. 
 8. Ceny w sklepie są podane domyślnie w walucie polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny w innej walucie niż polski złoty są obliczane na podstawie aktualnego kursu walut. Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE po zmianach, od dnia 1 stycznia 2015 r., ceny brutto mogą różnić się w zależności od kraju zameldowania klienta.
 9. W razie podania nieprawdziwych lub niepełnych danych sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym klienta oraz nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. O zmianach statusu zamówienia klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
 11. W przypadku wyboru przez klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU lub PayPal) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.
 12. W przypadku braku w sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia klienta z innych przyczyn, sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
 13. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 14. W przypadku braku towaru w magazynie zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 15. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 dni od dnia wysłania informacji.
 16. Złożone zamówienia można odwołać zanim zostaną wysłane. Odwołanie powinno odbyć się za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie zamówienia lub poprzez kontakt telefoniczny.
 17. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu odbieranej lub dostarczonej przesyłki, kupujący powinien zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym. Prosimy również o spisanie protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę lub wybrać na ekranie paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

6 § ZWROT - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyn w ciągu 30 dni od odebrania zamówienia, składając stosowne oświadczenie przed upływem tego terminu za pomocą konta klienta, tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość (pobierz wzór – plik pdf) na adres e-mail sprzedawcy.
 2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Skutki odstąpienia od Umowy: a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia przesyłki. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. e. Konsument powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. f. Konsument ponosi koszty zwrotu produktu. g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby związane z ich zawodową działalnością.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w wypadkach: A) towarów sprowadzonych specjalnie na zamówienie klienta. B) towarów które są uszkodzone. C) świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osoba.
 7. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt firmy HBR PRO Sp. z o.o. nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

7 § GWARANCJA I REKLAMACJA

 1. Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub gwarancją własną sklepu. Gwarancja obejmuje wady ukryte/materiałowe. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia produktu poprzez niewłaściwe użytkowanie lub naturalne zużycie produktu. Produkty sprzedawane w sklepie przeznaczone są do celów konsumenckich.
 2. Produkty, których producentem jest firma HBR PRO Sp. z o.o. są objęte 3 letnią gwarancją producenta, która rozpoczyna się od dnia daty zakupu.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny bądź faktura VAT).
 4. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 5. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 7. Reklamację wraz z dowodem zakupu należy zgłosić drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby firmy na podane w niniejszym regulaminie dane kontaktowe przed upływem gwarancji.
 8. Zgłaszając reklamację należy podać: imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia oraz zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, a także żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.
 10. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających w/w warunki, gwarantujemy zwrot należności za wadliwy towar drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub naprawę/wymianę na nowy produkt w ciągu 21 dni.
 11. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu klient zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres siedziby sklepu.
 12. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt firmy HBR PRO Sp. z o.o. nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 13. Towary, których producentem nie jest firma HBR PRO Sp. z o.o., są objęte gwarancjami poszczególnych producentów tego wyposażenia. Proces ewentualnych reklamacji odbywa za pośrednictwem firmy HBR PRO Sp. z o.o..

8 § DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

9 § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email podany w formularzu rejestracji.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca tego okresu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 Maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 7. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 9. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby oferta, opis i parametry produktów podane na stronach sklepu były aktualne.
 11. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (w tym tekstów informacyjnych, zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.
 12. Logo marki Help Bag jest zastrzeżonym znakiem towarowym i własnością intelektualną. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami art. 122-5.2 i 3a, Kodeks Własności Intelektualnej zezwala na „kopiowanie lub powielanie zawartości strony pod warunkiem wykorzystania kopiowanych materiałów wyłącznie na użytek własny”, oraz na przytoczenie analiz i krótkich cytatów, dla przykładu lub zilustrowania. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie części lub całości strony internetowej bez zgody autora lub jego następców prawnych jest niezgodne z prawem (art. 122-4). Powielanie lub odtwarzanie, jakąkolwiek techniką i metodami, stanowi przestępstwo z art.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

На этом сайте используются файлы cookie, как указано в политике конфиденциальности.